Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 2016, Nr
119) – w dalszej części: RODO – informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest SONIX TRANSPORT Kowalczyk Bartłomiej z siedzibą Śnietnica 77, 38-315 Uście Gorlickie

– kontakt: kowalczyk@sonixtransport.pl

a. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zachowania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

b. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędnym do realizacji umowy, której dotyczą – Art. 6 ust.1 lit. b RODO.

c. Posiadacie Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

d. Posiadacie Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

e. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a. Niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;

b. Niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO.

c. Badania poziomu satysfakcji Klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i ustalania jakości obsługi, a
także poziomu zadowolenia klientów ze świadczonych przez nas produktów i usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

d. Ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

3. Okres przechowywania danych.

a. W przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, informujemy, że będą one
przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a
także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

b. Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw
względem ich przetwarzania w tym celu.

4. Udostępnianie danych osobowych:

a. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom: naszym partnerom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub
usługi. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), takie jak na przykład: firmy księgowe, kancelarie prawnicze.

5. Jako podmioty danych mają Państwo prawo do:

a. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b. Prawo do przenoszenia danych;

c. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

d. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

e. Prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

f. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Informacja o dobrowolności podania danych:

a. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do świadczenia usług na podstawie zawartych umów
i / lub zleceń / zamówień / proform; przygotowywania oferty i zawarcia umowy na świadczenie innych usług Administratora.